آموزش بردن دستگاه به حالت ویندوز

آموزش بردن دستگاه به حالت ویندوز

نحوه بردن دستگاه به حالت ویندوز

جهت بردن دستگاه به حالت ویندوز مراحل به شرح ذیل می بایستی انجام شود :

مرحله 1 : ابتدا دستگاه  را روی حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا 9 گرینه زیر بر روی صفحه نمایان شود :

 

 

مرحله 2 : وارد گزینه 2 یعنی Supervisor Mode  می شویم و رمز آن را 1 وارد می کنیم  :

 

مرحله 3 : وارد گزینه 1 یعنیExit  می شویم :

مرحله 4 : وارد گزینه 2 یعنی Terminate Program  می شویم  :

مرحله 5 : با زدن دکمه Enter   وارد ویندوز می شویم  :