نحوه تنظیات منو برداشت

نحوه تنظیمات منو برداشت

جهت تنظیمات منوی برداشت وجه مراحل به شرح ذیل می بایستی انجام شود :

مرحله 1 : ابتدا دستگاه  را روی حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا 9 گرینه زیر بر روی صفحه نمایان شود :

مرحله 2 : وارد گزینه 2 یعنی Supervisor Mode  می شویم و رمز آن را 1 وارد می کنیم  :

مرحله 3 : وارد گزینه 3 یعنیSupplies  می شویم :

مرحله 4 : وارد گزینه 2 یعنی Cash Advance  می شویم  :

مرحله 5 : وارد گزینه 3 یعنی Dispense Spec  می شویم  :

مرحله 6 : وارد گزینه 4 یعنی Fast Cash Setting  می شویم :

مرحله 7 : وارد گزینه 3 یعنی User Defined  می شویم  :

مرحله 8 : به ترتیب اعداد داخل کادر را وارد کرده و بعد از هر عدد دکمه Enter  را فشار می دهیم  :

 

مرحله 9 : بعد از وارد کردن آخرین عدد و فشردن دکمه Enter  صفحه زیر ظاهر شده که می توان اعداد و مبالغ برداشت را برسی نمود . در صورت وجود مغایرت با منوی زیر دوباره کلیه مرحل را تکرار میکنیم :

مرحله 10 : مجددا وارد گزینه 5 یعنی Other Fast Cash Setting  و سپس گزینه 3 یعنی User Defined  را انتخاب کرده و مجددا همان مراحل و اعداد را وارد می کنیم  :

مرحله 11 : در نهایت مجددا همان منوی اعداد جهت برسی نمایان شده که در صورت تایید دکمه Enter  را زده و کلیه منو های برداشت وجه تنظیم شده و می توان دستگاه را به حالت آماده به کار فعال نمود  :

مرحله 12 : برای این کار می بایست با زدن دکمه Cancel  به منو های قبل بازگشته تا به منو زیر برسیم  :

مرحله 13 : در این حالت گزینه 1 یعنی Exit  را می زنیم و سپس گزینه 1 یعنی Log Off  را می زنیم و سپس دستگاه را به حالت Inservice Mode  در می آوریم .