پاک کردن کارت های ضبط شده

نحوه پاک کردن کارت های ضبط شده

جهت تنظیمات پاک کردن کارت های ضبط شده مراحل به شرح ذیل می بایستی انجام شود :

مرحله 1 : ابتدا دستگاه  را روی حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا 9 گرینه زیر بر روی صفحه نمایان شود :

مرحله 2 : وارد گزینه 3 یعنی Operator Mode  می شویم و رمز آن را 1 وارد می کنیم  :

مرحله 3 : وارد گزینه 3 یعنیSupplies  می شویم :

مرحله 4 : وارد گزینه 2 یعنی Clearing  می شویم  :

مرحله 5 : وارد گزینه 2 یعنی Card Clearing  می شویم  :

مرحله 6 : با فشردن کلید Enter  به صفحه نخست برگردین و دستگاه را به حالت آماده به کار درآورید  :